Yleiset käyttöehdot

Käyttämällä Fiksuvuokraus.fi-palvelua asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot itseään sitoviksi. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Dwellet Oy:n tarjoamissa palveluissa ja tuotteissa, paitsi silloin kun jonkun tuotteen/ palvelun kohdalla on erikseen esitetty, jolloin noudatetaan ensisijaisesti erikseen esitettyjä erityisehtoja. Yleisten ja erityisten ehtojen ollessa ristiriidassa noudatetaan erityisiä tuotekohtaisia ehtoja.

Käyttöehtojen sisältö

1 Käyttöehtojen osapuolet, keskeiset käsitteet ja ehtojen soveltaminen

Palveluntarjoaja Dwellet Oy / aputoiminimi Fiksuvuokraus.fi

Y-tunnus 2872126–4

Osoite Länsituuli 6, 02100 Espoo (ei käyntiä)

Jäljempänä Palvelu, vuokrauspalvelu, palveluntarjoaja tai yhtiö (asiayhteydestä riippuen)

1.2 Palveluntarjoaja tarjoaa käyttäjilleen, jäljempänä “asiakas” tai “käyttäjä(/-t)” tai asiakasroolista- ja asiayhteydestä riippuen “vuokranantaja”, “vuokralainen” tai “asunnonhakija” asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen ja muiden asumusten vuokraamiseen tarkoitetun palvelualustan, jäljempänä “palvelu” tai “alusta”, jossa vuokranantajat harjoittavat omatoimista vuokraamista, ja jossa asunnonhakijat hakevat kohdetta verkkopalvelun kautta. Palvelua käyttävän asiakkaan on täytynyt ennen alustan käytön aloittamista hyväksyä nämä käyttöehdot. Palvelussa vuokranantajat vuokraavat asuntonsa vuokralaiselle, eikä se ole lain 1075/2000 tarkoittamaan vuokrahuoneiston välitystä. Yhtiö ei vastaa asiakkaan antamien kohteen tietojen varmistamisesta vaan toimii ainoastaan julkaisualustana.

1.3 Asiakkaana voi olla oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö- tai yhteisö. Palvelu on tarkoitettu asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön ja suunnattu ensisijaisesti Suomeen.

1.4 Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja kohdan 12.4 mukaista menettelyä noudattaen.

2. Palvelun pääasiallinen sisältö

2.1 Vuokranantaja ilmoittaa vuokrattavaksi tarjoamansa asunnon, kiinteistön tai muun asumuksen (jäljempänä “kohde”) antamalla tiedot palvelun alustan kautta. Palvelu vuokranantajalle:

– Vuokranantaja luo automaattisesti kohdeilmoituksen, ja julkaisee kohteen tiedot Oikotielle, Vuokraoveen sekä Tori.fi

– Tunnistaa kohteesta kiinnostuneen asunnonhakijan, joka on täyttänyt asuntohakemuksen palvelussa.

– Osapuolet vastaanottavat toistensa yhteystiedot ja sopivat asuntonäytöstä.

– Palvelu toimittaa esitäytetyn vuokrasopimuksen, jota vuokranantajalla on oikeus muokata. Vuokranantaja viimeistelee vuokrasopimuksen ja allekirjotaa sen parhaaksi näkemällään tavalla.

2.2 Palvelun käyttöä varten vuokranantaja luo itselleen käyttäjätilin tietojen toimittamista ja niiden hallinnoimista varten. Palveluntarjoaja toimittaa asiakkaalle käyttäjätiliin tarvittavan henkilökohtaisen kirjautumistunnuksen, jota käyttämällä asiakas voi muokata palvelua ja vahvistaa palvelussa annettuja tietoja. Kirjautumistunnus tulee säilyttää huolellisesti eikä sitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Kirjautumistunnuksen katoamisesta tulee ilmoittaa yhtiölle välittömästi. Asiakas vastaa kirjautumistunnuksilla tehdyistä toimista, kunnes yhtiö on voinut kuolettaa sen. Kuoletetun tai kadonneen kirjautumistunnuksen tilalle asiakkaalle voidaan toimittaa uusi tunnus.

2.3 Asunnonhakija voi tehdä kohdetta koskevia tiedusteluja ja asuntohakemuksia vuokranantajalle tai 3.osapuolelle tämän palvelun kautta.

2.4 Palveluntarjoaja voi muokata palvelun sisältöä ja sen sisältämiä toimintoja. Vuokrausalustaan voi lisäksi sisältyä käytettäväksi muiden palveluntarjoajien palveluita tai yhtiön omia lisäpalveluita, joiden hinnoittelu on ilmoitettu erikseen. Muut palveluntarjoajat eivät toimi yhtiön alihankkijoina, eikä yhtiö vastaa niiden toiminnasta, ellei palvelussa erikseen toisin mainita.

3. Asiakkaan velvollisuudet

3.1 Vuokranantaja vastaa siitä, että hänellä on oikeus kohteen vuokraamiseen ja kohdetta koskevan käyttöehtojen mukaisen palvelusopimuksen tekemiseen.

3.2 Vuokranantaja ilmoittaa kohteen tiedot palvelussa. Asiakas vastaa siitä, että hänen antamansa tiedot ovat oikein sekä riittävät ja täyttävät voimassa olevan lainsäädännön vaatimuksen vastaavista kohteista tavanomaisesti annettavista tiedoista. Yhtiö edellyttää asiakkailtaan myös hyvän vuokratavan noudattamista.

3.3 Vuokranantaja on velvollinen muokkaamaan välittömästi tietoonsa tulleista muutoksista tai kohdetta koskevista mahdollisista virheellisistä tiedoista.

3.4 Vuokranantaja vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu siitä, että kohdetta koskevat tiedot on annettu virheellisinä tai asiakkaan oikeus vuokrata kohde puuttuu.

3.5 Vuokralainen vastaa siitä, että hänen tekemänsä asuntohakemus tai vastaava tahdonilmaisu on aito ja sisällöltään oikea, ja että hän on kelpoinen ja toimivaltainen vuokraamaan asunnon.

3.6 Vuokralainen vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu siitä, että asunnonhakijan hakemus tai tahdonilmaisu olisi epäaito tai se on vääränsisältöinen.

3.7 Vuokralainen antaa yhtiölle oikeuden tarkistaa luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä, mikäli vuokranantaja harkitsee asunnon vuokraamista hänelle. Raportin osoittaman tiedon saa myös jakaa ja kertoa asunnon omistajalle eli vuokranantajalle tai tämän edustajalle.

4. Kohteen valokuvat ja niiden julkaiseminen

4.1 Palvelulla on oikeus käyttää kohdeilmoituksen esittelykuvia kotisivuillaan sekä muilla verkkosivuilla, kuten esimerkiksi Oikotie.fi, Vuokraovi.com ja Tori.fi sekä sosiaalisessa mediassa (mm. Facebook. Instagram, Twitter, Pinterest jne.) myös vuokraamisen jälkeen, ellei vuokranantaja erikseen tätä kiellä. Oikeudet valokuviin säilyvät alkuperäisen omistuksen mukaisesti.

4.2 Palvelu voi jättää julkaisematta tai poistaa palvelusta aineiston, joka sen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai on vahingollista tai haitallista yhtiölle tai muille tahoille.

5. Kohteen hinnoittelu ja vuokrauspyynnöt

5.1 Vuokranantaja määrittelee tarjoamansa vuokrakohteen vuokrapyynnin aina itse, eikä palveluntarjoaja ota siihen kantaa.

5.2 Palvelu toimittaa vuokranantajan kohdetta koskevat yhteydenotot, hakemukset sekä tarjoukset aina palvelun kautta.

5.3 Vuokranantaja voi hyväksyä tai hylätä asuntohakemuksen sekä kutsua kohteesta kiinnostuneen asunnonhakijan asuntonäyttöön.

5.4 Vuokranantaja voi pitää asuntoesittelyn itse tai käyttää valitsemaansa yhteistyökumppania kuten kiinteistönvälittäjää, asunnon nykyistä vuokralaista tai muuta kolmatta osapuolta. Palvelu ei ole välittäjäkumppani, eikä osallistu asunnon esittelyyn.

5.5 Palvelussa annettu tahdonilmaisu sitoo asiakasta, elleivät osapuolet nimenomaisesti sovi toisin. Yhtiö voi taltioida tehdyn asuntohakemuksen ja todentaa sen sisällön, tekijän ja tekoajan palvelusta ja luovuttaa tämän tiedon molemmille osapuolille.

6. Kohteen vuokraus ja siihen liittyvät toimet

6.1 Vuokrasuhteen osapuolet (asiakkat) sopivat vuokrasopimuksen solmimisen jälkeen hallinnan luovutuksesta keskenään. Palveluntarjoaja ei osallistu välittäjänä vuokrauksen toteutumiseen.

6.2 Vuokranantaja vastaa kaikista asunto-osakkeen tai kiinteistön siirtoon ja hallinnan luovutukseen liittyvistä vuokranantajalle kuuluvista toimista.

6.3 Vuokralainen sitoutuu myötävaikuttamaan siihen, että vuokraus voidaan toteuttaa sovitusti, ja että vuokra ja mahdollisesti sen takeeksi sovittu vakuus tulevat maksetuksi sovitulla tavalla.

7. Palvelumaksut

7.1 Palvelun käytöstä ja Asuntohakemusten tekemisestä palvelu ei peri maksuja asunnonhakijalta. Myös asunnonhakijalle suunnattu Asuntovahti on maksuton, palvelusta erillään oleva tuote.

7.2 Vuokranantajalta palvelun käytöstä perintään palvelumaksu tai kohdan 7.5 mukainen korvaus. Palvelumaksu on 79 % yhden normaalin kuukauden vuokraa vastaavasta summasta, kuitenkin vähintään 490 €. Vuokranantajille suunnattu Vuokralaistutka on palvelusta erillinen, maksuton tietotuote vuokranantajille.

7.3 Tämän sopimuksen hyväksyminen ei sido vuokranantajaa vuokraamaan asuntoa palvelun kautta, mutta vuokranantaja sitoutuu siihen, että mikäli hänen tämän sopimuksen mukaisesti vuokralle tarjoamansa kohde vuokrataan tai myydään palvelun kautta tai muuten palvelua käyttäneelle asunnonhakijalle, palveluntarjoaja on oikeutettu palvelumaksuun.

7.4 Yhtiö veloittaa palvelumaksumaksun 1 osassa. Palvelumaksun oikeutus muodostu viimeistään vuokrasopimuksen allekirjoitushetkellä. Maksuehto 7pv.

7.5 Jos hyväksytyn vuokrasopimuksen toteutuminen peruuntuu asiakkaasta johtuvasta syystä, on palveluntarjoajalla oikeus palvelumaksuun.

7.6 Palvelumaksu erääntyy maksettavaksi vuokrasopimuksen allekirjoituksin. Mikäli palveluntarjoajalla on oikeus palkkioon tai kohdan 7.5 mukaiseen korvaukseen, sen saatava erääntyy maksettavaksi 7 päivän kuluttua laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

8. Palvelun saatavuutta ja käyttöä koskevia ehtoja

8.1 Yhtiön palvelu on pääasiallisesti käytettävissä 24/7. Yhtiö ei kuitenkaan takaa, että palvelu on käytössä keskeytyksettä. Pidätämme oikeudet sulkea palvelun tai sen osa tilapäisesti muun muassa huoltotöiden, -päivitysten ym. vastaavien toimenpiteiden tai muun vältättämän syyn vuoksi. Niin ikään pidätämme oikeuden lopettaa palvelu tai sen osa tai muuttaa palvelun toiminnallisuuksia ilmoittamalla siitä käyttäjille. Ilmoitus voidaan tehdä palvelussa tai muulla tavoin asiakkaan yhteystiedoilla.

8.2 Yhtiö ei vastaa sellaisesta välillisestä tai välittömästä, aineellisesta tai aineettomasta vahingosta, joka asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti syntyy keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista palvelussa tai sen sisällössä.

8.3 Asiakas on velvollinen korvaamaan palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuneen vahingon, joka aiheutuu asiakkaan lain- tai viranomaismääräysten tai näiden käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta.

8.4 Palvelua tulee käyttää palvelua koskevien ohjeiden mukaisella tavalla.

8.5 Asiakas vastaa kaikista palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä tai välillisistä kuluista.

9. Ylivoimainen este ja vastuunrajoitus

9.1 Osapuolet eivät vastaa sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu sellaisesta ylivoimaisesta esteestä, jota osapuolet eivät kohtuudella voi ennakoida, välttää tai voittaa.

9.2 Osapuolet eivät vastaa toiselle osapuolelle aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten vuokrasopimuksen peruuntumisen takia
saamatta jäänyt tuotto tai vastaava menetys.

9.3 Palveluntarjoaja ei vastaa sellaisesta vahingosta (välillisestä tai välittömästä), joka johtuu asiakkaan tai kolmannen osapuolen toiminnasta tai joka ei johdu sen tuottamuksesta.

9.4 Yhtiön korvausvastuun enimmäismäärä mahdollisista palvelun tai sen kautta julkistettujen kohteiden tiedoissa olevista virheistä rajoittuu asiakkaan palvelusta maksaman palkkion määrään ja on kaikissa tapauksissa enintään 1000 euroa.

10. Immateriaalioikeudet

10.1 Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet ym. oikeudet kuuluvat palveluntarjoajayhtiölle tai sen alihankkijoille tai muille erikseen nimetyille tahoille.

10.2 Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelun sisältämää aineistoa vain kohteita koskevan vuokrauksen valmistelua varten. Palveluun sisältyvää aineistoa ei saa jakaa edelleen.

10.3 Asiakas vastaa siitä, ettei asiakkaan palvelussa julkaisema tai tallentama materiaali tai muu aineisto loukkaan kolmansien osapuolien tekijän-, omistus- tai muita oikeuksia eikä voi aiheuttaa häiriöitä, katkoksia, vahinkoa tai haittaa yhtiölle tai muille palvelun käyttäjille eikä ole loukkaavaa tai lain tai hyvän tavan vastaista.

11. Henkilötietojen käsittely

11.1 Yhtiö voi kerätä ja käsitellä asiakkaan henkilötietoja siinä laajuudessa kuin palvelun tuottaminen asiakkaalle sitä edellyttää. Yhtiö kerää tiedot asiakkaalta, asiakkaan julkaisemista kohdeilmoituksista, kohdetta koskevista julkisista tai yksityisistä rekistereistä. Henkilötietojen käsittelyä koskevat käytännöt ilmenevät yhtiön laatimasta tietosuojaselosteesta.

11.2 Palveluntarjoaja ei kohdeilmoitusta ja vuokrausta sekä hakemuksiin liittyviä tietoja lukuun ottamatta luovuta asiakkaan henkilötietoja ulkopuolisisille tahoille, ellei palvelun suorittaminen sitä edellytä tai luovutuksesta ole muuten sovittu joko ehdoissa tai erikseen annettavalla suostumuksella. Yhtiö voi käyttää asiakkaan tietoja asiakassuhteen hoitoon, palvelun sisältöä koskevaan ja yhtiön palvelujen markkinointiin. Asiakas voi kieltää markkinoinnin ilmoittamalla siitä yhtiölle.

11.3 Asiakkaalla on oikeus tarkistaa palveluntarjoajan rekisteröimät henkilötiedot pyytämällä kirjallisesti sitä yhtiöltä.

12. Sopimuksen voimaantulo ja ehtojen muuttaminen

12.1 Vuokranantajan palvelua koskeva sopimus ja nämä käyttöehdot tulevat voimaan, kun asiakas on luonut palvelun käyttöön tarvittavan käyttäjätilin. Sopimus on voimassa toistaiseksi, kun asiakkaalla on käyttäjätili voimassa ja kunnes sopimus on kohdan 13 mukaisesti päätetty.

12.2 Asunnonhakija hyväksyy sopimuksen ja käyttöehdot itseään sitoviksi silloin, kun vuokralainen tekee kohdetta koskevan hakemuksen tai tunnistautuu allekirjoittajaksi.

12.3 Palvelu tulee vuokranantajan käyttöön, kun kohdassa 2.4 mainittu käyttäjätili on avattu. Palveluun ei liity Kuluttajansuojalain (38/1978) 6-luvun mukaista peruuttamisoikeutta.

12.4 Yhtiö voi muuttaa näitä käyttöehtoja julkaisemalla palvelussa uudet korvaavat käyttöehdot. Uudet ehdot tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu palvelussa tai sähköpostitse. Ehtojen muutoksesta palveluntarjoaja ilmoittaa asiakkaalle asiakkaan palvelussa antamaan sähköpostiosoitteeseen tai muulla sovitulla tavalla. Asiakas voi halutessaan vastustaa ehtojen muutosta ja irtisanoa palvelua koskevan sopimuksen kohdan 13 mukaisesti.

12.5 Asiakas voi tallentaa ja tulostaa käyttöehdot itselleen palvelusta tai pyytää asiakaspalvelua lähettämään ne itselleen.

13. Sopimuksen irtisanominen, peruuntuminen ja purkaminen

13.1 Vuokranantajalla on oikeus irtisanoa palvelua koskeva sopimus päättymään välittömästi ilmoittamalla sulkemalla kohteensa hallinnointipaneelissa. Irtisanomisen jälkeen kohteen tiedot poistuvat markkinointikanavista automaattisesti.

13.2 Yhtiöllä on oikeus irtisanoa sopimus 14 vuorokauden irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä asiakkaalle. Irtisanomisajan jälkeen se poistaa kohteen tiedot palvelusta ja markkinointikanavista sekä poistaa käyttäjätilin.

13.3 Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli toinen sopijapuoli rikkoo olennaisesti sopimuksen ehtoja.

14. Asiakaspalvelu ja palvelua koskevat huomautukset ja tiedustelut

14.1 Yhtiön asiakaspalvelun yhteystiedot ovat:
Länsituuli 6 (ei käyntiä)
02100 Espoo
info@fiksuvuokraus.fi
045 490 0016

14.2 Asiakkaan tulee tehdä palvelua tai siinä havaittuja virheitä koskevat huomautukset ja vaatimukset asiakaspalveluun viipymättä.

15. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

15.1 Palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakia.

15.2 Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja-asiakas voi saattaa asian Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä Kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

15.3 Kuluttaja-asiakkaan ja yhtiön väliset palvelua koskevat erimielisyydet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttaja-asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jos kuluttaja-asiakkaalla ei ole asuinpaikkaa Suomessa, käsitellään riita-asiat Espoon käräjäoikeudessa.

15.4 Yritys- ja yhteisöasiakkaiden ja yhtiön väliset palvelua koskevat erimielisyydet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa.