Yleiset käyttöehdot

Nämä yleiset käyttöehdot (“Käyttöehdot”) koskevat käyttämääsi Dwellet Oy:n palvelua, Fiksuvuokraus.fi. Nämä Käyttöehdot muodostavat sitovan sopimuksen Dwellet Oy:n (“Palveluntarjoaja”) ja Palvelun käyttäjän (“Käyttäjä”) välillä. Tutustu huolellisesti näihin Käyttöehtoihin, sillä nämä sisältävät tärkeää tietoa sivustomme ja Palveluidemme käytöstä.

Nämä Käyttöehdot sisältävät Palveluihin sovellettavat yleiset ehdot. Käyttöehdot sitovat Käyttäjää niin kauan kuin Käyttäjä käyttää Palvelua. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä Käyttöehtoja tai haluaa päättää Käyttöehtojen muodostaman sopimuksen, Käyttäjän tulee lopettaa välittömästi Palvelun käyttö, poistaa Palvelun käyttöä varten mahdollisesti lataamansa sovellus laitteestaan sekä olla jakamatta mitään sisältöä tai tietoja Palvelussa

 

1. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

 

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Palveluntarjoaja ei anna mitään nimenomaisia tai muitakaan takuita Palvelun toiminnasta tai toiminnallisuuksista eikä se takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi.

Palveluntarjoajalla on oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä, rakennetta ja ulkoasua, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, käsikirjojen ja muun dokumentoinnin sisältöä, palveluaikoja sekä muita Palvelun osia. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista sekä katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Palveluntarjoajalla on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain tai korvata Palvelu toisenlaisella ratkaisulla. Palveluntarjoaja ilmoittaa Palvelun lopettamisesta mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden näiden Käyttöehtojen muodostaman sopimuksen irtisanomiseen ja pääsyn estämiseen Palveluun tällaisessa tilanteessa sen jälkeen, kun Käyttäjälle on ilmoitettu muutoksista.

Palveluntarjoaja voi poistaa Palvelusta aineiston, jonka ilmaisemisen Palvelussa Palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista, sopimatonta, virheellistä, haitallista taikka vahingollista Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa aineiston poistamisesta Käyttäjille etu- eikä jälkikäteen.

Mikäli Palvelussa on Käyttäjien välistä viestintää joko suoraan yksityisviestien ja keskustelufoorumeiden kautta tai epäsuorasti Palveluun jätetyn sisällön kautta, Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille käyttäjille tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

 

2. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

 

Käyttäjä saa henkilökohtaisen oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, mahdollisten Erityisehtojen ja muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla Palvelussa asetettuja sääntöjä ja ohjeita.

Käyttäjä ymmärtää, että Palveluntarjoaja ei ole velvollinen, mutta sillä on kuitenkin oikeus valvoa, lukea käyttäjien välistä viestintää ja tarkkailla miten Käyttäjä käyttää Palvelua, mikäli Palveluntarjoaja katsoo tämän tarpeelliseksi.

Palvelussa ei saa esittää lain tai hyvän tavan vastaista materiaalia. Tällaista on muun muassa materiaali, joka sisältää rasistisia, pornografisia, ihmisarvoa tai yksityisyyden suojaa loukkaavia ilmauksia, kirjoituksia tai esityksiä. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Palvelussa julkaisemaansa materiaaliin sekä muuhun aineistoon, jonka hän lähettää, välittää tai tallentaa Palveluun ja sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä (esimerkiksi linkittämällä) Palvelun kautta aineistoa tai viestejä, joka rikkoo kolmansien osapuolien omistus-, tekijän- ja/tai muita oikeuksia, on loukkaavaa, syrjivää, solvaavaa, herjaavaa, rikolliseen toimintaan liittyvää, epäsiveellistä, lain tai muutoin hyvän tavan vastaista tai Palveluntarjoajalle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille haitallista tai vahingollista tai voi aiheuttaa häiriötä, tukoksia tai muita käyttökatkoksia Palveluun. Käyttäjä vastaa kaikista edellä mainitun kaltaisella toiminnalla aiheuttamistaan vahingoista. Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

Mikäli ilmenee, että Käyttäjä rikkoo näitä Käyttöehtoja käyttäessään Palvelua, taikka mikäli Palveluntarjoajalla on perusteltu syy olettaa tällaisen rikkomuksen tapahtuneen, Palveluntarjoaja pidättää oikeuden käyttäjätilin välittömään sulkemiseen sekä käyttäjätilille ja/tai Palveluun kirjautumisen väliaikaiseen rajoittamiseen ilman erillistä ennakkovaroitusta.

 

3. Käyttäjätiedot

 

Palvelun käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä. Käyttäjän tulee antaa Palveluntarjoajalle Palvelun tarjoamista varten tarvittavat, Palveluntarjoajan pyytämät tiedot. Käyttäjä vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina ja sitoutuu päivittämään säännöllisesti käyttäjätilinsä tietoja varmistaakseen, että tiedot ovat oikein ja riittäviä. Käyttäjä vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjän antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

Käyttäjä saa Palvelun käyttöä varten haltuunsa salasanan ja käyttäjätunnuksen, joiden avulla Käyttäjä voi kirjautua Palveluun. Salasana ja käyttäjätunnus ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Jos salasana tai käyttäjätunnus joutuu ulkopuolisten tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajan asiakaspalveluun. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan tai käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut Käyttäjän ilmoituksen ja Palveluntarjoajalle on jäänyt kohtuullinen aika estää Palvelun käyttö kyseisen käyttäjätunnuksen osalta. Käyttäjällä voi olla ainoastaan yksi käyttäjätili Palvelussa.

 

4. Palvelussa julkaistavat ilmoitukset

 

Mikäli Käyttäjä julkaisee Palvelussa ilmoituksia, sovelletaan ilmoitusten julkaisuun tätä Käyttöehtojen kohtaa 4.

Palveluntarjoajalla on oikeus julkaista Käyttäjän ilmoitus myös muussa Palvelun osiossa kuin siinä, jossa ilmoitus on alun perin julkaistu sekä Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneiden verkkosivustoilla, muilla kanavilla ja palveluissa. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää ilmoitusta vapaasti markkinoinnissaan jakelu- ja/tai toteutustavasta riippumatta.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Käyttäjän ilmoitusten otsikointia ylläpitääkseen Palveluiden laatua. Palveluntarjoajalla on oikeus olla julkaisematta ilmoitusta tai muokata sitä, jos se katsoo, että ilmoitus tai sen osa on harhaanjohtava, sopimaton tai loukkaava, sisältää asiaankuulumatonta aineistoa, on näiden Käyttöehtojen vastainen tai ei muusta syystä kelpaa julkaistavaksi Palvelussa.

Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle kohdassa 7 määritetyt oikeudet ilmoituksiin. Käyttäjä on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa julkaisemansa materiaalin sisällöstä.

Käyttäjä- tai tunnistetietoja voidaan luovuttaa poliisi- tai muulle viranomaiselle, jos on syytä epäillä, että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää luovuttamalla käyttäjä- tai tunnistetiedot, ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa tai olla julkaisematta ilmoituksia, joissa ilmoitukseen, sen sisältöön tai ilmoituksen tehneeseen Käyttäjään epäillään liittyvän Palveluntarjoajan saaman tiedon mukaan mitä tahansa oikeudellisia epäselvyyksiä. Palveluntarjoajalla ei ole mitään vastuuta Käyttäjää kohtaan, vaikka myöhemmin ilmenisi, että kyseiset epäilyt oikeudellisista epäselvyyksistä ovat osoittautuneet perusteettomiksi.

 

5. Palvelumaksu ja laskutus

 

Mikäli asunto lopulta vuokrataan palvelun kautta tulleelle vuokralaiselle, palvelumaksu on 69% yhden kuukauden vuokraa vastaavasta summasta (min 490€) kertamaksuna. Palvelumaksu tulee maksettavaksi huolimatta siitä, käytetäänkö palvelun sisäänrakennettuja ominaisuuksia muun muassa vuokrasopimuksen laatimiseen sekä luottotietojen tarkistamiseen.

Lasku palvelumaksusta toimitetaan asiakaan sähköpostiin 14 vuorokauden kuluessa vuokrasuhteen syntymisestä.

Asiakkaalla on tiedoksiantovelvollisuus ilmoittaa palveluntarjoajalle palveluntarjoajan kautta löytyneestä vuokralaisesta. Mikäli emme saa selvitystä 14 päivän kuluessa vuokralaisen löytymisestä, olemme oikeutettuja katsomaan, että asunto on vuokrattu Fiksuvuokrauksen palvelun kautta sekä laskuttamaan palvelumaksun hinnastomme mukaisesti.

Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun hinnoittelua tai laskutusperusteita oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Ellei palvelukohtaisesti ole muuta ilmoitettu, ilmoitetaan muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkisoikeudellinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Palveluntarjoajalla on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

 

6. Immateriaalioikeudet

 

Palveluntarjoaja tai sen lisenssinantajat omistavat kaikki oikeudet Palveluun, mukaan lukien rajoituksetta kaikki Palveluun ja sen sisältämään materiaaliin ja aineistoon liittyvät tavaramerkit, tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet Palveluun sekä teksteihin, kuviin, videoihin, musiikkiin, ohjelmistoihin, muotoiluihin, malleihin sekä kaikkeen muuhun materiaaliin ja aineistoon, joka on Palvelussa (“Aineisto”), lukuun ottamatta Käyttäjän tuottamaa sisältöä.

Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua ja Aineistoa Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelun Aineistoa ainoastaan sellaisiin tarkoituksiin, jotka kuuluvat Palvelun tavanomaiseen käyttöön. Palveluntarjoaja ei myönnä mitään muita oikeuksia Aineistoon Käyttäjälle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää kolmansille osapuolille Palveluntarjoajalta saamaansa käyttöoikeutta Palveluun tai Aineistoon.

Julkaisemalla Käyttäjän tuottamaa sisältöä Palvelussa, kuten ilmoituksia, tekstejä, kuvia, videoita, musiikkia, muotoiluja, malleja ja/tai muuta materiaalia ja aineistoa (“Käyttäjän Tuottama Sisältö”), Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle ilman erillistä̈ korvausta rajoittamattoman oikeuden hyödyntää millä tahansa tavalla Käyttäjän Tuottamaa Sisältöä. Palveluntarjoajalla on esimerkiksi oikeus muokata, muotoilla, tallentaa, kopioida, siirtää ja/tai luovuttaa edelleen Käyttäjän Tuottamaa Sisältöä sekä̈ asettaa Käyttäjän Tuottama Sisältö yleisön saataville missä̈ tahansa Palveluntarjoajan kanavassa. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa näitä̈ oikeuksia edelleen mahdollisille yhteistyökumppaneilleen.

Riippumatta jakelu- tai toteutustavasta Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Käyttäjän Tuottamaa Sisältöä vapaasti markkinoinnissa. Tässä kohdassa 6 määritetyt oikeudet säilyvät Palveluntarjoajalla myös Käyttäjän tuottaman sisällön poistamisen jälkeen. Käyttäjä luopuu kaikista korvausvaatimuksista, jotka koskevat Käyttäjän Tuottaman Sisällön käyttöä Palveluntarjoajan toimesta.

Käyttäjän tulee varmistaa, että Käyttäjän Tuottama Sisältö ei loukkaa mitään kolmannen osapuolen oikeuksia (esimerkiksi immateriaalioikeuksia), tai lakeja tai yleisiä hyvän tavan mukaisia käytäntöjä.

Käyttäjä vakuuttaa Palvelua käyttäessään ymmärtävänsä oikeutensa Aineiston ja Käyttäjän Tuottaman Sisällön käytöstä Palvelussa. Käyttäjä vakuuttaa, että Käyttäjän Tuottaman Sisällön käyttö ei loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia, ja että sillä on oikeus myöntää käyttöoikeus Käyttäjän Tuottamaan Sisältöön Palveluntarjoajalle.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Palveluntarjoajalla on oikeus muokata, kopioida, tallentaa, säilyttää sekä muuten käyttää Käyttäjän Tuottamaa Sisältöä muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:
(i) arkistointitarkoituksiin;
(ii) Palvelun teknisen ylläpidon kehittämiseen;
(iii) Palveluntarjoajan lakisääteisten oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumisen osoittamiseen;
(iv) muuhun lainsäädännön tai viranomaismääräysten vaatimaan tarkoitukseen; ja
(v) mihin tahansa muuhun Palveluntarjoajan tarpeelliseksi katsomaan tarkoitukseen.

Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle. Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Rekisteröityneillä Käyttäjillä on kuitenkin oikeus sijoittaa esimerkiksi omille verkkosivuilleen linkkejä myös omaan Palvelussa olevaan Käyttäjän Tuottamaan Sisältöön, kuten ilmoitukseen.

Palvelun sisällön tai sen osan muu saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

 

7. Käyttöoikeuden siirtäminen ja lakkaaminen

 

Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta (mukaan lukien salasana ja muut Palvelun käytön mahdollistavat tunnukset) kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoaja voi kieltäytyä antamasta käyttäjätunnusta, peruuttaa myönnetyn käyttäjätunnuksen tai estää Käyttäjän pääsyn Palveluun vastaisuudessa, mikäli Käyttäjä on toiminut tai toimii Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Palveluntarjoajalla on myös oikeus tilapäisesti estää Käyttäjän pääsy Palveluun, jos se on Palvelun toiminnan kannalta tarpeen. Mikäli Käyttäjä ei ole käyttänyt Palvelua kuuteen (6) kuukauteen, Palveluntarjoaja voi harkintansa mukaan mitätöidä Käyttäjän salasanan ja käyttäjätunnuksen. Käyttäjä voi tämän jälkeen halutessaan rekisteröityä uudelleen Palveluun. Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana poistetaan automaattisesti käyttöoikeuden päättyessä.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta näiden Käyttöehtojen sekä mahdollisten Erityisehtojen sisältämät immateriaalioikeuksien omistusoikeuksia sekä Palveluntarjoajan Aineistoon ja Käyttäjän Tuottamaan Aineistoon liittyviä käyttöoikeuksia, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset jäävät voimaan ilman ajallista rajoitetta.

Palvelun käyttöoikeuden lakkaaminen ei myöskään vapauta Käyttäjää niiden palveluiden tai suoritusten maksuista, joiden peruste on syntynyt ennen käyttöoikeuden lakkaamista. Sopimuksen päättyessä Käyttäjän sopimusrikkomuksen johdosta Palveluntarjoajalla on oikeus olla antamatta Käyttäjälle pääsyä Palveluun.

 

8. Vastuunrajoitus

 

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun ja sen sisällön “sellaisena kuin se on” ilman mitään takuita, vakuutuksia tai vastuita. Käyttäjä käyttää Palveluntarjoajan tuottamia ja/tai välittämiä Palveluja omalla vastuullaan. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun käyttöön liittyvistä tietoturvariskeistä tai Palvelun sisällön oikeellisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen muilta osin kuin pakottava lainsäädäntö edellyttää.

Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuu Palvelun käyttämisestä tai Palvelun keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista taikka tiedoista tai ilmoituksista, joita Palvelun kautta on saatavilla taikka mistä tahansa muista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka muutoin aiheutuvat Palvelun yhteydessä.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle sekä kolmansille osapuolille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta Käyttäjän lain, viranomaisten määräysten ja ohjeiden tai näiden Käyttöehtojen taikka mahdollisten Erityisehtojen vastaisesta teosta tai laiminlyönnistä.

 

9. Ylivoimainen este

 

Kumpikaan osapuoli ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota osapuolen ei voida kohtuudella olettaa ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia osapuoli ei olisi kohtuudella voinut välttää tai estää.

 

10. Henkilötietojen käsittely ja evästeet

 

Palveluntarjoaja käsittelee Käyttäjien henkilötietoja Palveluntarjoajan tietosuojakuvauksen ja tietosuojaselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Palveluissa käytetään evästeitä tietosuojaselosteessa kuvatuin tavoin. Tietosuojakuvaus ja/tai -seloste: https://fiksuvuokraus.fi/tietosuojaseloste

 

11. Käyttöehtojen muuttaminen

 

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Käyttöehtoja. Käyttöehtoja saatetaan aika ajoin muuttaa ja täydentää erityisesti Palveluiden tarjonnan tai sisällön muuttuessa, lainsäädännön tai viranomaiskäytännön muutoksista johtuen tai ennakoimattomien olosuhteiden vuoksi. Palveluntarjoaja ilmoittaa olennaisista muutoksista Käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen, Palvelussa ja/tai Palvelun verkkosivustolla viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutosten astumista voimaan. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muutoksia, Käyttäjällä on oikeus luopua Palvelun käytöstä. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutokset, mikäli Käyttäjä käyttää Palvelua muutosten voimaantulon jälkeen.

 

12. Muut ehdot

 

Sen lisäksi mitä näissä Käyttöehdoissa on sanottu, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa Palveluntarjoajan kotisivuilla ja/tai muutoin Palvelun yhteydessä.

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin ja palveluihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Palveluntarjoaja vastaa sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä, sisällöstä, toimivuudesta tai soveltuvuudesta Käyttäjälle.

 

13. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

 

Näihin Käyttöehtoihin ja mahdollisiin Erityisehtoihin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset mahdolliset Käyttöehtoja tai Palvelua koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riidat ratkaistaan Suomen yleisissä tuomioistuimissa.

Kuluttajalla on kuitenkin aina oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi ottamalla yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan, jonka osoite on Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puhelinnumero 029 566 5200 ja sähköpostiosoite kril@oikeus.fi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn suosittelemme olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta), jonka tavoittaa puhelinnumerosta 029 505 3050. Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

15. Käyttöehtojen voimassaolo ja yhteydenotot

 

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 15.2.2024 alkaen ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

Käyttäjä voi osoittaa Palvelua koskevat reklamaatiot, kysymykset Käyttöehdoista tai palautteet Palveluntarjoajalle ottamalla yhteyttä sähköpostitse Palveluntarjoajan osoitteeseen info@fiksuvuokraus.fi.

Tallennamme kaikki viestit asiakaspalvelun kehittämistä ja nopeuttamista varten.

Dwellet Oy
Y-tunnus: 2872126-4
Länsituuli 6
02100 Espoo